Hoyor i Vietnam och Laos

Allmänt | Utbredning
Vietnam och Laos
 • Hoya balansae
 • Hoya bonii
 • Hoya cochinichinensis
 • Hoya constantinii
 • Hoya diversifolia
 • Hoya engleriana
 • Hoya erythrostemma
 • Hoya flagellata
 • Hoya globulosa
 • Hoya graveolens
 • Hoya kerrii
 • Hoya minima
 • Hoya mitrata
 • Hoya nummularioides
 • Hoya obcordata
 • Hoya oblongacutifolia
 • Hoya oreogena
 • Hoya pachyclada
 • Hoya parasitica
 • Hoya pseudoblaceolata
 • Hoya pseudovarifolia
 • Hoya pubens
 • Hoya reticulata
 • Hoya rigida
 • Hoya siamica
 • Hoya subquintuplinervis
 • Hoya vilosa