Hoyor i Kina och Japan

Allmänt | Utbredning
Kina och Japan
 • Hoya carnosa
 • Hoya chinghungensis
 • Hoya dasyantha
 • Hoya fungii
 • Hoya globulosa
 • Hoya griffithii
 • Hoya juangoiana
 • Hoya kerrii
 • Hoya lii
 • Hoya lyi
 • Hoya manipurensis
 • Hoya mengtzeensis
 • Hoya motoskei
 • Hoya multiflora
 • Hoya ovalifolia
 • Hoya pandurata
 • Hoya picta
 • Hoya pottsii
 • Hoya salweenica