Hoyor på Borneo

Allmänt | Utbredning
Borneo
  • Hoya arianda
  • Hoya diversifolia
  • Hoya glabra
  • Hoya imperialis
  • Hoya lasiantha
  • Hoya meredithii
  • Hoya multiflora
  • Hoya phyllura
  • Hoya sussuela