Introduktion

Allmänt | Utbredning
Hoya wallichiiSom så många andra växter har släktet uppkallats efter en person, Thomas Hoy (1788-1809). Hoy var trädgårdsmästare hos hertigen av Northumberland, England, kring 1800-talets början. Namnet publicerads av Robert Brown i Prodromus novae Hollandiae (1810). På vanlig vardagssvenska säjer vi som bekant porslinsblomma.

Artindelning

Hoya tillhör växtfamiljen Apocynaceae (Oleanderväxterna). Tidigare tillhörde den Asclepiadaceae (Tulkörtsväxter) men denna har sammanförts med Apocynaceae och ingå som en underfamilj kallad Asclepiadoideae. I sverige finns en vildväxande art från gruppen representerad; Vincetoxicum hirundinaria - Tulkört. Hoya har flera nära släktingar som odlas krukväxter, tex doftrankan (Stephanotis floribunda) vilken vanligtvis säljs om våren och sommaren uppbunden på båge, asblommor (Stapelia, Huernia, m.fl) och lyktrankor (Ceropegia - kallas också hjärtan på tråd). Gemensamt för dem är att växten avsöndrar en växtsaft om grenarna bryts och blommorna påminner om varandra vad gäller uppbyggnad.

Utbredning

Släktet Hoya är utspritt över större delen av det område som en gång kallades bortre asien, från Indien till Australien. Hittills har inga arter upphittats på Nya Zealand eller Tasmanien. Filippinerna och Nya Guinea har den största artrikedomen och nya arter hittas ständigt.

Namn

Växter får vanligtvis namn som på något sätt beskriver en egenskap, men de kan också få namn efter en eller flera personer. Ofta hittar man hoyor som saknar namn utan bara är betecknade med en sifferkombination eller sp. någonting. Sifferkombinationen vittnar vanligtvis om vem som hittat växten och när.

Vissa arter får namn efter platser, såsom Hoya samoensis och Hoya neo-caledonica vilka är endemiska till landet de är uppkallade efter (i det här fallet Samoaöarna och Nya Kaledonien), dvs de förekommer ingen annanstans. Hoya australis återfinns över större delen av södra oceanien och betyder just - från söder.

På senare år har det dykt upp ett antal hybrider på marknaden. Publicerade och namngivna hybriders epitet ska, i likhet med kultivarer, skrivas med inledande versal och omgivet av enkla anföringstecken. Exempel: Hoya pubicalyx 'Pink Silver' eller Hoya 'Minibelle'. Tidigare var det gällande att namnet skulle föregås av cv, förkortningen för det engelska ordet "cultivar", men trots att regeln ändrades redan 1996 så har sättet att skriva namnen inte fått någon större genomslagskraft utan man skriver oftast efter gamla rutiner.